Forretningsbetingelser

N

50+ Gode anmeldelser

N

Hurtig og professionel

N

Grundig og høj kvalitet

N

100% tilfredshed

Nedenfor er vores forretnings -og arbejdsbetingelser beskrevet. Disse er med til at tilrettelægge de bedste omstændigheder for vores arbejde både før, under og efter det udførte arbejde. Disse er i øvrigt også med til at undgå forsinkelser og misforståelser for arbejdet, og dermed opnå det bedste resultat. Mange af de nedenstående punkter er ikke relevante, men er blot til orientering og informering for kunden.

Før opstart af arbejdet: Det som du skal sørge for

 • Rydning

I alle rum hvor der skal afslibes og/eller behandles gulve, SKAL kunden tomme rummene for alle møbler og øvrigt flytbart inventar. Er dette ikke opfyldt, kan Gulvfix tomme rummene mod ekstra betaling. Gulvfix står dog ikke til ansvar såfremt disse eller andre genstande bliver beskadiget.

Såfremt kunden ikke har afmonteret eller fjernet alle møbler/inventar mv. afsliber/afhøvler og efterbehandler Gulvfix udenom disse.

 • El

Kunden skal sørge for at der er tilstrækkelig El i boligen, til at Gulvfix kan anvende deres maskiner. Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 230v/13A (gerne 13A) i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning. Gulvfix står ikke til ansvar for elinstallationerne og deres tilstand.

 • Rumtemperatur og gulvvarme

Inden arbejdet udføres, skal bygningen være lukket og tør, og der skal være sat varme på, i de rum der skal arbejdes.

Såfremt der er gulvvarme, skal temperaturen sænkes til normal rumtemperatur (20-21 °C) eller slukkes helt én dag før arbejdes påbegyndes.

 • Tekniske installationer

Ledninger, kabler og rør, samt andre genstande der er til gene for arbejdet, skal fjernes fra gulvet eller demonteres. I modsat fald er Gulvfix uden ansvar ved brud eller beskadigelse.

 • Fjernelse af lister, søm mm.

Kunden skal fjerne fejelister, skinner og rosetter skal fjernes fra gulvoverfladen. Det er ikke gulvfirmaets opgave at påsætte nye eller gamle lister. Dette er kundens ansvar, at gøre efterfølgende. Kunden skal dykke søm og skruer ned i gulvet med minimum 2 mm. Gulvfix kan dog tilbyde både at fjerne lister eller dykke søm/skruer, som en særskilt ydelse, men så skal dette fremgå skriftligt.

Såfremt kunden ikke har afmonteret eller fjernet alle fejelister, skinner og rosetter mv. afsliber/afhøvler og efterbehandler Gulvfix udenom disse.

 • Afdækning

Har kunden nymalede vægge, lofter, døre, vinduer eller paneler skal kunden altid sørge for at afdække disse med afdækningspap eller anden form for afdækning, sådan at der ikke kommer støv fra gulvafslibningen/gulvafhøvlingen eller der kommer efterbehandling på vægge, døre eller paneler.

Gulvfix er ikke ansvarlige såfremt der kommer støv eller efterbehandling på nogle af ovenstående elementer.

 • Gennemgang af opgaven

Gulvfix ønsker at gennemgå opgaven med kunden, inden arbejdet igangsættes. Dette gøres for at anskueliggøre gulvets beskaffenhed, samt for at klargøre hvilke evt. ridser, mærker, misfarvninger mm. Som ikke kan udbedres grundet deres dybe nedtræning i træet.

Efter arbejdet:

 • Rumtemperatur og gulvvarme

Gulvvarmeanlægget i de berørte rum, skal fastholdes til en normal rumtemperatur (20-21 °C) og må først hæves igen 5 døgn efter at overfladebehandlingen er udført. Øvrige varmeanlæg i rummet og husstanden skal fastholdes til en normal rumtemperatur (20-21 °C) i mindst 2 dage.

 • Gulvets anvendelse

Gulvet må anvendes let efter 5-6 timer. Dette vil sige at det kun må på trædes let og evt. med strømpesokker. Møbler, inventar og husdyr må først anvende gulvet efter mindst 24 timer.

 • Rengøring

Kunden skal forvente at der altid vil være noget rengøring, da man ikke kan undgå der kommer støv/sagsmul/efterbehandling i forbindelsen med det udførte arbejde. Rengøringen kan afhængige af hvilken type overfladebehandling der er udført på gulvet.

 • Afleveringsforretning

Efter arbejdets færdiggørelse foregår der, om muligt, en afleveringsforretning hvor det udførte arbejde gennemgås af begge parter. Såfremt ikke andet er aftalt i ordrebekræftelsen, modtager gulvfirmaet betaling for udført arbejde ved afleveringsforretningen eller umiddelbart herefter.

Fejl og mangler skal anskueliggøres ved afleveringsforretningen. Anskueliggøres disse ikke ved afleveringsforretningen, fratager Gulvfix sig alt ansvar.

 • Betaling

Når Gulvfix har færdiggjort opgaven vil der blive fremsendt en faktura. Denne har en betalingsfrist på 1-2 dage. Såfremt kunden ikke betaler inden fritens udløb, vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

Det vil også være muligt at afregne på stedet i form af kontanter og derefter få fremsendt en kvittering på betalingen.

Generelt

 • Rumtemperatur og gulvvarme

Under hele udførelsen skal temperaturen være 17-25 °C og luftfugtigheden 25-65 % RF. Træets fugtindhold bør ligge mellem 7 og 12 %

Er de ovenstående indeklimaforhold ikke overholdt, står Gulvfix ikke til ansvar for det endelige resultat.

 • El

Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 230v/13A (gerne 13A) i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning. Gulvfix står ikke til ansvar for elinstallationerne og deres tilstand.

 • Støvpartikler og urenheder i overfladen

Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. Gulvfix er uden ansvar for dette.

 • Støv-, støj- og lugtgener

Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes. Mindre mængder meget fint støv vil der altid komme.

 • Vægge, fodpaneler og sokler

Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme ridser og efterbehandling (olie-/sæbe-/lak-/ludstrint) på vægge, sokler, fodpaneler og dørkarme, eftersom vi kommer helt tæt på vægge og paneler med maskinerne og efterbehandlingen. Gulvfix er ikke ansvarlig for eksisterende skader, mærker, ridser eller lignende, på de eksisterende vægge, fodpaneler, dørkarme og sokler.

 • Affald

Affald fra arbejdet opsamles af gulvfirmaet og placeres i de af kunden anviste affaldsbeholdere i forbindelse med adressen eller ved bortskaffelse på en genbrugsstation.

 • Trapper

Ved afslibning og efterbehandling af trapper, vil det som udgangspunkt kun være trappens trædeflade og kanten til denne som bliver afslebet og efterbehandlet. Den lodrette del af trappetrinene, siderne/rammen på trappen og undersiden af trapperne, vil som udgangspunkt ikke blive hverken afslebet eller efterbehandlet. Det kan dog aftales med Gulvfix at denne ekstraydelse bliver udført, dog med en skriftlig aftale og en anderledes pris.

 • Letslibning/Polering/mellemslibning

Ved letslibning/polering/mellem slibning skal det forstås at det kun indebærer slibning med fint slibenet/gulvpads og ikke sandpapir. Dette gør at det kun er overfladen af behandlingen der bliver berørt. Dette betyder at dybere ridser og farveforskelle i gulvet ikke vil blive fjernet. Gulvfix er ikke ansvarlig for at ridser og nuanceforskelle eller øvrige mangler i gulvet, ikke bliver udbedret ved udførelsen af en letslibning/polering/mellemslibning.

 • Force Majeur mm.

Arbejds- og kontrahentforpligtelsen kan videregives til tredje mand eller en underentreprenør, som selv forestår fakturering direkte med kunde. Endvidere kan en aftale annulleres, såfremt gulvets beskaffenhed o.l. ikke gør arbejdet muligt indenfor de aftalte rammer. En aftale kan udskydes eller annulleres såfremt der forekommer: kapacitetsmangel, pludselig sygdom, dårligt vejr, force majeur eller lignende.

 • Gulvets eksisterende tilstand

Gulvfix fratager sig alt ansvaret med hensyn til gulvets eksisterende underlag og tilstanden af denne. Derudover fratages ansvaret også på eventuelle skader, skimmelsvamp, vandskader, fejl og mangler på gulvets underlag eller andre skjulte elementer.

Gulvets eksisterende tykkelse skal oplyses af kunden. Hvis dette ikke er muligt, så antager gulvfix en estimeret tykkelse og anvender dette som grundlag for vores ydelser. Viser det sig at gulvets tykkelse var mindre end estimeret og dette har været med til at forsage skader, fejl og mangler på gulvet, påtager Gulvfix sig intet ansvar.

Trægulve kan have skader i form af ridser, mærker, misfarvninger, vandskader/væsker, vandskjold mm. Ikke alle disse skader/mærker kan fjernes/udbedres, ved gulvafslibning/gulvafhøvling og efterbehandling. Dette kan skyldes at blandt andet, vandet/misfarvningen har trængt sig for dybt ned i træet, for dybe ridser og mærker eller af andre årsager. Det samme gælder såfremt der har ligget tæpper eller stået møbler samme sted i lang tid, som har gjort at der er kommet misfarvninger/farverammer på gulvet. Gulvfix fratager sig alt ansvaret for de skader/ridser/mærker, misfarvninger og øvrige kosmetiske fejl der ikke kan udbedres grundet gulvets beskaffenhed.

 • Parketgulve

I tilfælde af at parketgulve afslibes og efterbehandles, kan det forekomme at gulvet eller enkelte parketstave rejser eller løsner sig nogle steder. Dette kan skyldes den underliggende lim har været dårlig/svag eller at parketstavene har siddet løst i forvejen.

Dette kan Gulvfix ikke forudse før opstart af arbejde og derfor påtager Gulvfix sig intet ansvar og er ikke ansvarlige for udbedring af dette, såfremt det forekommer.

 • Overtagelse af entreprise

Ved overtagelse af eksisterende opgave, tager Gulvfix forbehold for alt det udførte arbejde. Gulvfix vil gennemgå den allerede udførte entreprise og anskueliggøre de udfordringer, fejl og mangler der er eller kan opstå. Gulvfix fratager sig alt ansvaret for allerede udførte entrepriser.

 

Kunden er indforstået med alle de ovenstående punkter, og accepterer samtidig ovenstående betingelser ved handel med Gulvfix. Disse betingelser vil indgå i alle former for ydelser for fra Gulvfix.

Kontaktformular

Har du spørgsmål eller ønsker du rådgivning om afslibning og efterbehandling, så udfyld vores kontaktformular og vi vender tilbage til dig indenfor 24 timer.

N

Gode anmeldelser

N

Hurtig og professionel

N

Grundig og høj kvalitet

N

100% tilfredshed

Kontakt

Ring til os: 42 30 03 74
Gulvfix@hotmail.com
Odense
CVR: 40849009